รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) (2553-2565)"